คุณกำลังมองหาอะไร?

 

 

 

2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM)
และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization: LO)

 
ลำดับที่ ระดับที่ 1 Assessment
1   การวิเคราะห์ GAP ของการจัดการความรู้ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ พ.ศ. 2566
2   รายงานผลการดำเนินงาน และการประเมินผลการดำเนินงานพร้อมสรุปบทเรียนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ปี 2565
3   รายการแสดงผลคลังข้อมูลวิชาการ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
4   ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด
5   ทำเนียบผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH)
6   การวิเคราะห์ GAP ของการจัดการความรู้ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ พ.ศ. 2566 (5 เดือนหลัง)
7   การวิเคราะห์ผู้รับบริการและมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย พ.ศ. 2566 (5 เดือนหลัง)


 
ลำดับที่ ระดับที่ 2 Advocacy/ Intervention
1   รายงานผลการดำเนินงาน และการประเมินผลการดำเนินงานพร้อมสรุปบทเรียนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ปี 2565
2   แผนดำเนินการพัฒนาผลงานวิชาการ ปี 2566 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย
3   แบบฟอร์มแผนดำเนินการสร้าง หรือพัฒนาผลงานวิชาการ/ นวัตกรรมที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566) หน่วยงาน สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย
4   แผนพัฒนาผลงานนวัตกรรม 2566
5   การดำเนินงาน พ.ร.บ. อาญา
6   ทบทวนข้อมูลวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2564
7   กำหนดกรอบแนวคิด รูปแบบและวิธีการประเมินผลฯ
8   กำหนดประเด็นคำถาม และพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
9   วางแผนและดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

  4.1 ผู้บริหาร บุคลากร/เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนนโยบายยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยจากกรมอนามัย

  4.2 ผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางเลือกและการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติฯ โรงพยาบาลภาครัฐทั้งในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

  4.3 บุคลากร/เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดบริการให้คำปรึกษาและการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยจากโรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน ใน 4 ภูมิภาค
10   วิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
11   สรุปและจัดทำรายงานผลการประเมินผล
12   เผยแพร่ผลงาน และนำการประเมินผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2564 ไปใช้ประโยชน์ต่อไป
13   สรุปและรายงานผลการศึกษา


 
ลำดับที่ ระดับที่ 3 Management and Governance
1   มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของตัวชี้วัด
2   รายงานการประชุมกำกับ ติดตามตัวชี้วัด ธันวาคม
3   total – aar
 


 
ลำดับที่ ระดับที่ 4 Output ผลผลิต
1   รายงานการประชุม 30 มกราคม 2566
2   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดำเนินงานขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย
3   รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินการสร้าง หรือพัฒนาผลงานวิชาการ/ นวัตกรรมที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566) สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย 
 
 
 
 
ลำดับที่ ระดับที่ 5 Outcome ผลลัพธ์
1   แบบฟอร์มแผนดำเนินการสร้าง หรือพัฒนาผลงานวิชาการ/ นวัตกรรมที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566) หน่วยงาน สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย รอบ 5 เดือนแรกหน่วยงาน