คุณกำลังมองหาอะไร?

 

 

 

2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)

 
ลำดับที่ ระดับที่ 1 Assessment
1

  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.2563-2565)

2   รายงานผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 3
3

  การศึกษาการพัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและ    เยาวชนในประเทศไทย

4   ข้อมูลงานวิจัย นวัตกรรม และ KM สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
5   แบบสำรวจTraining&Development
6   แผนการจัดการข้อมูลความรู้ ปี 2563-2564
7    รายงานสรุปผลการวิเคราะห์การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
8   การสำรวจการเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารและบริการอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับวัยรุ่นและเยาวชน
9   รายงานการวิเคราะห์ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization  LO) รอบ 5 เดือนหลัง


 
ลำดับที่ ระดับที่ 2 Advocacy/ Intervention
1   
2    
3    


 
ลำดับที่ ระดับที่ 3 Management and Governance
1   ประชุมคณะทำงานผลักดันสิทธิประโยชน์ด้านการตรวจการติดเชื้อซิฟิลิสก่อนมีบุตร ครั้งที่ 1
2   ประชุมคณะทำงานผลักดันสิทธิประโยชน์ด้านการตรวจการติดเชื้อซิฟิลิสก่อนมีบุตร ครั้งที่ 2
3   ประชุมจัดทำแบบสำรวจความรอบรู้เรื่องเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตฯ
4   ประชุมพัฒนาเนื้อหาวิชาการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ในการผลิตสื่อมัลติมิเดีย
5   Workshop การใช้งานระบบห้องประชุม และการใช้ Excel อย่างง่าย
6   การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานพัฒนาระบบ Teenage Digital Platform ผ่านช่องทาง Line official Teen club และสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย
 


 
ลำดับที่ ระดับที่ 4 Output ผลผลิต
1   วิจัยการประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ
2   วิจัยระดับการรับรู้เกี่ยวกับวิตามินเสริมธาตุเหล็กและโฟลิก และการตรวจสุขภาพ
3   ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อผลักดันสิทธิประโยชน์การตรวจหาเชื้อซิฟิลิสก่อนมีบุตร
4   การพัฒนาเนื้อหาวิชาการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ในการผลิตสื่อมัลติมิเดีย
5   การพัฒนาระบบ Teenage Digital Health Platform ผ่าน Line official Teen club
6   การพัฒนาแบบคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นและแนวทางการส่งต่อวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มที่ประสบปัญหา
7   การพัฒนาแบบสำรวจความรอบรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต
8   การพัฒนาแบบคัดกรองพฤติกรรมสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น และความรอบรู้ด้านสุขภาพ สุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ในรูปแบบ Interactive
 
 
 
 
ลำดับที่ ระดับที่ 5  ระดับที่ Outcome ผลลัพธ์
1   ส่งผลงานสมัครรับรางวัล TPSA
2   แจ้งสรุปรายชื่อผลงานส่งสมัครรางวัล 2564
3