คุณกำลังมองหาอะไร?

  
ลำดับที่ ระดับที่ 1 Assessment
1   เอกสารแสดงข้อมูลผลการดำเนินงาน 6 เดือนหลัง ปีงบประมาณ 2564
2   เอกสารสรุปผลการวิเคราะห์ช่องว่าง (GAP) ที่อาจทำให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานไม่บรรลุเป้าหมาย
3

  เอกสารสรุปความรู้ที่จะช่วยให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานบรรลุเป้าหมาย

    3.1 คู่มือการจัดทำแผนความเสี่ยง
    3.2 แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย
    3.3 Flow chart ขั้นตอนการบริหารและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
 

   3.4 แนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี2565

4   ปรับแผนฯสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ปี 65 ครั้งที่ 1
5   แผน-ผล การใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
6   ปรับแผนฯ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ปี 2565 ครั้งที่ 2
7   1.1 เอกสารข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (5 เดือนแรก) ปี 2565
8   1.2 เอกสารสรุปผลการวิเคราะห์ช่องว่างที่อาจทำให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการไม่บรรลุเป้าหมาย ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประเด็นความรู้ที่จำเป็น (5 เดือนแรก) ปี 2565
9   1.3 ทำเนียบผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2565 (5 เดือนหลัง)
10   1.4 แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย (งบดำเนินงาน) (5 เดือนหลัง)


 
ลำดับที่ ระดับที่ 2 Advocacy/ Intervention
1   แผนความเสี่ยงโครงการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นและอนามัยการเจริญพันธุ์แบบบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
2

  แผนความเสี่ยงโครงการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร สู่กรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3   แผนบริหารความเสี่ยงโครงการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2569) ว่าด้วยการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ (ปีงบประมาณ 2565)


 
ลำดับที่ ระดับที่ 3 Management and Governance
1   3.1 ปรับแผนฯ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ปี 2565 ครั้งที่ 3 (5 เดือนหลัง)
2   3.2 ปรับแผนฯ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ปี 2565 ครั้งที่ 4 (5 เดือนหลัง)
3   3.3 ปรับแผนฯ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ปี 2565 ครั้งที่ 5 (5 เดือนหลัง)
4   3.4 ปรับแผนฯ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ปี 2565 ครั้งที่ 6 (5 เดือนหลัง)
5   3.5 ปรับแผนฯ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ปี 2565 ครั้งที่ 7 (5 เดือนหลัง)
 


 
ลำดับที่ ระดับที่ 4 Output ผลผลิต
1    
2    
3  
 
 
 
 
ลำดับที่ ระดับที่ Outcome ผลลัพธ์
1  
2   
3