คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการหน่วยงาน | ระดับที่ 1 Assessment

ระดับที่ 1 Assessment
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
1. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์.pdf
ขนาดไฟล์ 9.20 MB
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 99 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. การวิเคราะห์ GAP ANALYSIS สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 271 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. เอกสารการปรับแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2561-2563.pdf
ขนาดไฟล์ 10.12 MB
ดาวน์โหลด 115 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. แนวทางการบริหารงบประมาณกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2563).pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 122 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25632 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย(งบดำเนินงาน).pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 103 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. รายงานการวิเคราะห์ช่องว่าง (GAP) การบริหารและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสำนักอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการหน่วยงาน | ระดับที่ 2 Advocacy / Intervention

ระดับที่ 2 Advocacy / Intervention
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
1. การวิเคราะห์ GAP ANALYSIS สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. รายงานการวิเคราะห์ช่องว่าง (GAP) การบริหารและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสำนักอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการหน่วยงาน | ระดับที่ 3 Management

ระดับที่ 3 Management
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 19 รายการ
1. Flow chart ขั้นตอนการบริหารแผนและขับเคลื่อนงาน สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม วิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงาน ครั้งที่1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 122 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม วิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. ประชุมชี้แจงเรื่องวางแผนการเขียนโครงการแผนปฏิบัติการให้ผู้รับผิดชอบโครงการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ครั้งที่ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ครั้งที่ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม วิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 3.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ครั้งที่ 3.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9. รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม วิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 4.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ครั้งที่ 4.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11. รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม วิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 5.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12. รายงานการประชุมผู้บริหารครั้งที่ 5.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13. Flow chart ขั้นตอนการบริหารแผนและขับเคลื่อนงาน สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ รอบ 6 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
14. รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม วิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 6.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
15. รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม วิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 7.pdf
ขนาดไฟล์ 0.62 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
16. รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม วิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 8.pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
17. รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม วิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 9.pdf
ขนาดไฟล์ 0.75 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
18. รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม วิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 10.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
19. รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม วิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 11.pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย