คุณกำลังมองหาอะไร?

 1.15 ร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี 
ลำดับที่ ระดับที่ 1 Assessment
1   การสำรวจการเข้าถึงบริการวางแผนครอบครัวในช่วงโควิด19
2   ผลการเบิกจ่ายค่าบริการคุมกำเนิดกึ่งถาวร ปี64
3   ผลการเบิกจ่ายค่าบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย ปี64
4   PPTประชุมจัดทำแผนขับเคลื่อนงานวัยรุ่นแบบบูรณาการ
5   การอบรมยาฝังคุมกำเนิด ปี64
6   การอบรมฟื้นความรู้ ปี64
7   ติดตามการให้บริการคุมกำเนิดกึ่งถาวรของผู้ผ่านการอบรม
8   การสำรวจการเข้าถึงบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ของวัยรุ่นหลังรับบริการ
9   ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี
10   ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด
11   ความสอดคล้องกับ PIRAB
   


 
ลำดับที่ ระดับที่ 2 Advocacy/ Intervention
1   มาตรฐานการปฏิบัติงาน_ตั้งครรภ์ซ้ำ
2    
3    


 
ลำดับที่ ระดับที่ 3 Management and Governance
1   
2  
3   
 


 
ลำดับที่ ระดับที่ 4 Output ผลผลิต
1   กิจกรรมที่ 2 ประชุมหารือแนวทางช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อม
2   กิจกรรมที่ 3 ประชุมพัฒนาแนวทางช่วยเหลือส่งต่อวัยรุ่น
3   กิจกรรมที่ 4 พัฒนาแนวทางการให้บริการยุติการตั้งครรภ์ด้วยยาผ่านระบบโทรเวชกรรม (Telemedicine Model)
4   กิจกรรมที่ 5 ประชุมเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล Teen Act Indicator
5   กิจกรรมที่ 6 ประชุมจัดทำแผนพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นแบบบูรณาการ
6   กิจกรรมที่ 7 ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
7   กิจกรรมที่ 8ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในการสนับสนุนค่าบริการป้องกันและควบคุมการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ป้องกันการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย และป้องกันและควบคุมการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
8   กิจกรรมที่ 9 สัมภาษณ์และให้ข้อมูล/ข่าวสาร/ความรู้ เป็นวิทยากรด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ ผ่านสื่อมวลชน (สื่อทีวี สื่อวิทยุ สื่อออนไลน์)
9   กิจกรรมที่ 10 ประกาศวิสัยทัศน์แห่งความร่วมมือ
10   กิจกรรมที่ 11 ประชุมรับฟังข้อเสนอแนะจากตัวแทนวัยรุ่น
11   กิจกรรมที่ 12 พัฒนา Key Message และจัดทำสื่อ/คู่มือ/แนวทาง ฯลฯ เพื่อส่งเสริมความรอบรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ซ้ำให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น
12   กิจกรรมที่ 13 รณรงค์สร้างกระแสการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพผ่าน Line Official Teen Club
13   กิจกรรมที่ 14 Young Love รักเป็นปลอดภัย
14   กิจกรรมที่ 15 ร่วมกับศูนย์อนามัยจัดอบรมพัฒนาศักยภาพการให้บริการยาฝังคุมกำเนิด สำหรับพยาบาลวิชาชีพ
15   กิจกรรมที่ 16 จัดอบรมฟื้นความรู้วางแผนครอบครัว
16   กิจกรรมที่ 17 อบรมพัฒนาศักยภาพการให้การปรึกษาทางเลือกสตรี ที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมและนวัตกรรมการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย
17   กิจกรรมที่ 18 จัดประชุมถ่ายทอดสดเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยการเจริญพันธุ์
 
 
 
 
ลำดับที่ ระดับที่ 5 Outcome ผลลัพธ์
1  
2   
3