คุณกำลังมองหาอะไร?

 1.15 ร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี 
ลำดับที่ ระดับที่ 1 Assessment
1   1.4 ผลการเบิกจ่ายค่าบริการคุมกำเนิดกึ่งถาวรในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี
2   1.5 ผลการเบิกจ่ายค่าบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย
3   1.6 ผลการสำรวจความพึงพอใจของวัยรุ่นหลังรับบริการ
4   1.7 ผลการประเมินการให้บริการคุมกำเนิดกึ่งถาวรของผู้ผ่านการอบรม
5   1.8 ผลการจัดบริการคุมกำเนิดแบบกึ่งถาวรของ รพ.ภาครัฐในประเทศไทย
6   1.9 ทำเนียบผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรฟื้นความรู้
7   1.10 ทำเนียบผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการให้บริการยาฝังคุมกำเนิด
8   1.11 ทำเนียบผู้รับผิดชอบงานวางแผนครัวของศูนย์อนามัย สสจ. และ สสอ.
9   1.12 ความผูกพัน ต้องการ คาดหวัง ปัญหา ข้อเสนอแนะ FP
10   1.13 ความพึงพอใน ต้องการ คาดหวัง ข้อเสนอแนะ คุมกำเนิดกึ่งถาวร
11   1.14 ผลการประเมินความเสี่ยงของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
12   1.17 กฎกระทรวงสาธารณสุข 2562
13   1.18 มติการประชุม คกก.พรบ.
14   1.20 สิทธิของวัยรุ่นด้านอนามัยการเจริญพันธุ์
15   1.21 คู่มือการวางแผนครอบครัวสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
16   1.22 โครงการวิจัย การบริหารจัดการระบบงานวางแผนครอบครัวของประเทศไทย
17   1.23 โครงการวิจัย การจัดบริการคุมกำเนิดของโรงพยาบาล
18   1.24 คู่มือมาตรฐาน SA
19   1.28 วิเคราะห์ GAP ด้วย PIRAB
20   1.29 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อปัญหาการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่น
21   1.30 แนวทางการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานและตนเอง
22   1.31 แผนพัฒนาระบบเฝ้าระวัง TeenClub


 
ลำดับที่ ระดับที่ 2 Advocacy/ Intervention
1   
2    
3    


 
ลำดับที่ ระดับที่ 3 Management and Governance
1   
2  
3   
 


 
ลำดับที่ ระดับที่ 4 Output ผลผลิต
1   onepage กิจกรรมที่ 1 ขยายเครือข่าย RSA
2   onepage กิจกรรมที่ 2 สื่อสารแนวทางการจัดบริการ FP
3   onepage กิจกรรมที่ 3 พัฒนาหลักสูตรออนไลน์ SA
4   onepage กิจกรรมที่ 4 พัฒนาหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษา
5   onepage กิจกรรมที่ 5 ศึกษาประสิทธิผลการยุติการตั้งครรภ์
6   onepage กิจกรรมที่ 6 ติดตามประเมินผู้ผ่านการอบรมกึ่งถาวร
7   onepage กิจกรรมที่ 7 ประชุม youth app
8   onepage กิจกรรมที่ 8 ลงเยี่ยมหน่วยบริการ
9   onepage กิจกรรมที่ 9 ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ สปสช.
10   onepage กิจกรรมที่ 10 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวง
11   onepage กิจกรรมที่ 11 ปฏิบัติการเชิงรุกยาฝังคุมกำเนิด
12   onepage กิจกรรมที่ 12 พัฒนา Key Mesage 
13   onepage กิจกรรมที่ 13 จัดประชุมพัฒนาแบบคัดกรอง
14   onepage กิจกรรมที่ 14 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ FP
15   onepage กิจกรรมที่ 15 จัดประชุม Webcast
  16    onepage กิจกรรมที่ 17 ประชุมพิจารณาร่างประกาศกระทรวง (5 เดือนหลัง)
 17   onepage กิจกรรมที่ 8 ลงเยี่ยมหน่วยบริการ (5 เดือนหลัง)
 18   onepage กิจกรรมที่ 16 ประชุมพัฒนาศักยภาพร้านขายยา (5 เดือนหลัง)
 19   onepage กิจกรรมที่ 19 ประชุมชี้แจงสำรวจความรอบรู้ (5 เดือนหลัง)
 20   onepage กิจกรรมที่ 4 พัฒนาหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษา (5 เดือนหลัง)
21   onepage กิจกรรมที่ 12 พัฒนา Key Message (5 เดือนหลัง)
22   onepage กิจกรรมที่ 20 อบรมยาฝัง (5 เดือนหลัง)
23   onepage กิจกรรมที่ 9 ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ สปสช (5 เดือนหลัง)
24   onepage กิจกรรมที่ 10 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงสาธารณสุข (5 เดือนหลัง)
25   onepage กิจกรรมที่ 15 จัดประชุม Webcast (5 เดือนหลัง)
 
 
 
 
ลำดับที่ ระดับที่ Outcome ผลลัพธ์
1  
2   
3