คุณกำลังมองหาอะไร?

 

 

 

1.13 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปี

ต่อประชากรหญิงอายุ 10-14 ปี 1,000 คน

 
ลำดับที่ ระดับที่ 1 Assessment
1   รายงานสรุปผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัดมีข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ที่นำมาใช้
2  ข้อมูลที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์สถานการณ์
3   สถานการณ์อัตราคลอดในวัยรุ่น 10-14 ปี
 4    พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559
 5   ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. 2560-2569 ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559
 6   พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที่ 28 พ.ศ.2564
 7   พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
 8   มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอ
 9   มาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ฉบับ พ.ศ. 2563
 10   แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับชาติ พ.ศ.2560-2569 ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559
 11   (ร่าง) แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ฯ ปี 2565
 12   รายงานการประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นพ.ศ. 2560 - 2569 ในระยะครึ่งแผน (พ.ศ. 2560 – 2564)
 13   กฎกระทรวง
 14   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ฯปีงบประมาณ 2564
15   จำนวนโรงพยาบาลที่ผ่านการประเมิน YFHSฉบับ พ.ศ. 2563
16   อำเภอที่ผ่านเกณฑ์การประเมินอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์
17   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
18   การพัฒนาระบบ Teenage Digital Platform ผ่าน Line Official TEEN CLUB
19   รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 10-14 ปี 1,000 คน
20   ข้อมูลที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
21   ทำเนียบผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
   


 
ลำดับที่ ระดับที่ 2 Advocacy/ Intervention
1   การกำหนดมาตรการที่สอดคล้องกับ PIRAB เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ปี 2565
2   ประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ปี 2565
3    ข้อมูลที่นำมากำหนดมาตรการและประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4   พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นพ.ศ.2559
5   แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับชาติ พ.ศ.2560-2569 ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559
6   (ร่าง) แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ฯ ปี 2565
7   มาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ฉบับ พ.ศ.2563
8   การใช้โปรแกรม YFHS Application
9   มาตรฐานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอ
10   การใช้โปรแกรม Amphoe online
11   ทักษะชีวิตสำหรับวัยรุ่น / การป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศ/สิทธิในร่างกายตนเอง/การรับรู้และเข้าถึงสิทธิบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์
12   การเข้าถึงระบบ Line Official Account TEEN CLUB
13   การยุติการตั้งครรภ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย


 
ลำดับที่ ระดับที่ 3 Management and Governance
1   

  มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)

2  
3  
 


 
ลำดับที่ ระดับที่ 4 Output ผลผลิต
1  
2    
3  
 
 
 
 
ลำดับที่ ระดับที่ 5 Outcome ผลลัพธ์
1   รายงานผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
2   อัตราคลอด 10-14 ปี HDC_2565 (Q1)
3