คุณกำลังมองหาอะไร?

 

 

 

2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)

 
ลำดับที่ ระดับที่ 1 Assessment
1

  รายการผลงานการจัดการข้อมูลและความรู้ของหน่วยงาน

2   รายงานสรุปผลการวิเคราะห์การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO)
3

  การวิเคราะห์ผู้รับบริการและมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด

4   รายการข้อมูลความรู้ที่นำมาใช้
5   ข้อเสนอความคาดหวังต่อรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นตามแนววิถีชีวิตวิถีใหม่ในยุคดิจิทัล
6   การสำรวจความต้องการพัฒนาทักษะวิชาการและพัฒนาศักยภาพ ปี 2565
7     สรุปการวิเคราะห์สถานการณ์ แผนงาน โครงการ Teen Club
8   ข้อมูลงานวิจัย นวัตกรรม และ KM สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
9   รายงานการวิเคราะห์ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
10   รายงานการวิเคราะห์ผลการการดำเนินงานสร้างหรือพัฒนาผลงานวิจัยผลงานวิชาการนวัตกรรมของหน่วยงาน


 
ลำดับที่ ระดับที่ 2 Advocacy/ Intervention
1   การวิเคราะห์ GAP และการกำหนดมาตรการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ PIRAB เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ปี 2565
     


 
ลำดับที่ ระดับที่ 3 Management and Governance
1   แผนปฏิบัติการดำเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
2   แผนดำเนินการพัฒนาผลงานนวัตกรรม
3   แบบการปฏิบัติงานSOP ตัวชี้วัด 2.4 องค์กรแห่งการเรียนรู้
4   การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นและอนามัยการเจริญพันธุ์ ครั้งที่ 1
5   การประชุมถอดบทเรียนการนำระบบ Teenage Digital Platform สู่ระบบ HDC
6   การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการช่วยเหลือ ส่งต่อ วัยรุ่นอย่างเป็นระบบ ผ่าน Line Official Teen Club
7   การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นและอนามัยการเจริญพันธุ์ ครั้งที่ 2
8   การประชุมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มพูนทักษะการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ (Exchange learning) ครั้งที่ 1
9   หลักฐานการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง
10   การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3
11   การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 4
 


 
ลำดับที่ ระดับที่ 4 Output ผลผลิต
1   รายงานสรุปผลการดำเนินงานด้านวิชาการ การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
2   รายงานผลการพัฒนาผลงานนวัตกรรม
3   รายงานผลการดำเนินงาน และการประเมินผลการดำเนินงานพร้อมสรุปบทเรียน
 
 
 
 
ลำดับที่ ระดับที่ 5  ระดับที่ Outcome ผลลัพธ์
1   เอกสารแสดงการส่งผลงานประเมินรางวัลบริการภาครัฐ
2    เอกสารผลงาน TPSA/TEPGA ผ่านการพิจารณากลั่นกรองฯ กพร. กรมอนามัย
3   เอกสารแสดงจำนวนผลงานการจัดการข้อมูลและความรู้