คุณกำลังมองหาอะไร?

 

 

 

2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ

 
ลำดับที่ ระดับที่ 1 Assessment
1

  รายงานผลการวิเคราะห์การพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (รอบ๕เดือนแรก)

2   รายงานการประชุมคณะทำงาน ตัวชี้วัดที่ 2.2
3   ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (รอบ 5 เดือนแรก)
4   รายงานผลการวิเคราะห์การพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (รอบ 5 เดือนหลัง)
5   ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (รอบ 5 เดือนหลัง)
6   ทำเนียบผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) (รอบ5เดือนหลัง) 


 
ลำดับที่ ระดับที่ 2 Advocacy/ Intervention
1   
2    
3    


 
ลำดับที่ ระดับที่ 3 Management and Governance
1   แผนปฏิบัติการฯและใบเซ็นต์ชื่อรับทราบ
2   คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) ตัวชี้วัด 2.2
3   แผนปฏิบัติการฯและใบเซ็นต์ชื่อรับทราบ (รอบ 5 เดือนหลัง)
4   คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) ตัวชี้วัด 2.2 (รอบ 5 เดือนหลัง)
5   กิจกรรมสุขสันต์วันดี วันนี้วันเกิด
6   กิจกรรม Big Cleaning ของแต่ละกลุ่มงาน ครั้งที่ 1
7   กิจกรรมรณรงค์และสร้างกระแสฯ ครั้งที่ 1
8   กิจกรรมดูแลตรวจสอบป้ายกำกับอุปกรณ์ฯ ครั้งที่ 1
9   ประเมินความเครียดด้วยตนเอง ครั้งที่ 1
10   วัดดัชนีมวลกาย (BMI) ของบุคลากร ครั้งที่ 1
11   กิจกรรมออกกำลังกาย
12   จัดพื้นที่สีเขียวและพื้นที่พักผ่อน
13   กิจกรรมทำบุญ สวดมนต์ เจริญสมาธิ
14   กิจกรรม “ตู้ปันสุข สุขใจที่ได้ให้”
15   กิจกรรมบอร์ดให้ความรู้ด้านโภชนาการและสุขภาพ
16   กิจกรรมการคัดแยกขยะรีไซเคิล และรณรงค์ลดการใช้พลาสติก
17   กิจกรรมมุมกาแฟ
18   กิจกรรมตลาดนัดออนไลน์ (RH Market)
19   กิจกรรมสันทนาการ
   
 


 
ลำดับที่ ระดับที่ 4 Output ผลผลิต
1   หลักฐานแสดงผลผ่านเกณฑ์การประเมิน HWP และ ๕ส (รอบ ๕ เดือนหลัง)
2   หลักฐานการตรวจสุขภาพประจำปี (รอบ ๕ เดือนหลัง)
3   
 
 
 
 
ลำดับที่ ระดับที่ 5 Outcome ผลลัพธ์
1   ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของบุคลากรที่มี BMI ปกติ(รอบ ๕ เดือนแรก)
2   หลักฐานแสดงการตอบแบบประเมินภาวะสุขภาพบุคลากรกรมอนามัย
3   หลักฐานแสดงการตอบแบบประเมินเพื่อวัดคุณภาพชีวิตฯ
4   สรุปผลและประเมินโครงการ (รอบ ๕ เดือนแรก)
5   ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของบุคลากรที่มี BMI ปกติ (5 เดือนหลัง)
6   วิเคราะห์ผลกิจกรรม ระดับดีมาก จำนวน 2 กิจกรรม (รอบ ๕ เดือนหลัง)
7   หลักฐานแสดงร้อยละที่เพิ่มขึ้นของบุคลากรที่มี BMI ปกติ (รอบ ๕ เดือนหลัง)
8   สรุปผลและประเมินโครงการ (รอบ ๕ เดือนหลัง)