คุณกำลังมองหาอะไร?

 

 

 

2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส

(Integrity and Transparency Assessment : ITA)

 
ลำดับที่ ระดับที่ 1 Assessment
1   รายงานการประชุมวิเคราะห์ตัวชี้วัด 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส
2   รายงานผลการวิเคราะห์ Gap ปัญหาการดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
   
  รอบ 5 เดือนหลัง
3   รายงานการประชุมวิเคราะห์ ทบทวน สถานการณ์ ปัญหาการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน โดยวิเคราะห์ GAP1ฯ 5 เดือนหลัง
4   รายงานผลวิเคราะห์ GAP ปัญหาการดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงาน รอบ 5 เดือนหลัง
5    แบบลงลายมือชื่อ แนบท้ายประชุมตัวชี้วัด 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)
   
   


 
ลำดับที่ ระดับที่ 2 Advocacy/ Intervention
1   รายงานผลการวิเคราะห์ Gap ปัญหาการดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
   
  รอบ 5 เดือนหลัง
2    มาตรการ กลไกการดำเนินงานรอบ 5 เดือนหลังที่สอดคล้อง ตามกลยุทธ์ PIRABฯ ( รอบ 5 เดือนหลัง)


 
ลำดับที่ ระดับที่ 3 Management and Governance
1    แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด 2.6 แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด 2.6
2   ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรมและต่อต้านทุจริต
3   ข่าวประชาสัมพันธ์รายงานผลการเบิกจ่าย เดือน พ.ย.64 
4   ข่าวประชาสัมพันธ์รายงานผลการเบิกจ่าย เดือน ธ.ค.64
5   ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้เกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
6   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
7   ข่าวประชาสัมพันธ์รายงานผลการเบิกจ่าย เดือน ม.ค.65
8   ลายมือชื่ออบรมการจัดการความรู้เรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ
9   สรุปผลการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) รอบ 5 เดือนแรก
10   ข่าวประชาสัมพันธ์รายงานผลการเบิกจ่าย เดือน ก.พ.65
11   แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด 2.6 ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ5เดือนหลัง)
12   รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองฯทุกเดือน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
13   คู่มือการปฏิบัติงานในการยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน(รอบ 5 เดือนหลัง)
14   ข่าวประชาสัมพันธ์ อบรม แนวทางการยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน (รอบ 5 เดือนหลัง)
15   อบรม แนวทางการยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน (รีอบ5 เดือนหลัง)
16   ลงลายมือชื่อ แนบท้าย อบรม แนวทางการยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน (รอบ5 เดือนหลัง)
17   แบบสำรวจความพึงพอใจในการยืมใช้ทรัพย์สินของราชการ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย
18   มาตราการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของราชการและข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์ของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน( รอบ 5 เดือนหลัง)
19   ลงลายมือชื่อ แนบท้าย คู่มือการปฏิบัติงานในการยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน (รอบ5เดือนหลัง)
20   ข้อมูลสถิติการให้บริการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของหน่วยงานที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนหลัง)
21

   ผลสำรวจความพึงพอใจในการยืมใช้ทรัพย์สินของราชการ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย (รอบ 5 เดือนหลัง)

22

  สรุปผลกิจกรรมการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) (รอบ5 เดือนหลัง)

 


 
ลำดับที่ ระดับที่ 4 Output ผลผลิต
1   แบบวัดการเปิดเผยข้อมูล OIT ของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
2   แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ รอบ 5 เดือนแรก (เอกสารแนบ 3)
3    แบบรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนฯ รอบ 5 เดือน หลัง (เอกสารแนบ 1)(รอบ5เดือนหลัง)
4   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
5    แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลOIT ของ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ (รอบ5เดือนหลัง)
 
 
 
 
ลำดับที่ ระดับที่ 5  ระดับที่ Outcome ผลลัพธ์
1   สรุปคะแนนผลการประเมินตัวชี้วัด ตามคำรับรองประจำปี2565 รอบแรก
2   รายงานผลการวัดการรับรู้ออนไลน์ เรื่อง การรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ2565 (รอบ5เดือนหลัง) มี.ค.-ก.ค.65
3   การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการประเมินผลการประเมิน ITA ปัญหาการดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสของ สอพ. ประจำปีงบประมาณ 2565 (การใช้ทรัพย์สินของราชการ)