คุณกำลังมองหาอะไร?

 

 

2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส

(Integrity and Transparency Assessment : ITA)

 
ลำดับที่ ระดับที่ 1 Assessment
1   รายงานการประชุมคณะทำงานตัวชี้วัด 2.1
2   รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี2566 (รอบ5เดือนแรก)
3   แบบฟอร์มทำเนียบผู้รับบริการ-(C)-และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4   รายงานการประชุมคณะทำงานตัวชี้วัด 2.1 (รอบ ๕ เดือนหลัง)
5   รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี2566 (รอบ5เดือนหลัง)


 
ลำดับที่ ระดับที่ 2 Advocacy/ Intervention
1   แผนขับเคลื่อนตัวชี้วัด2.1
2   แผนขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.1 (รอบ ๕ เดือนหลัง)


 
ลำดับที่ ระดับที่ 3 Management and Governance
1    แบบรายงานผลการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.1 (รอบ5เดือนแรก)
   
   
 


 
ลำดับที่ ระดับที่ 4 Output ผลผลิต
1   ประชุมคณะทำงานตัวชี้วัด2.1
2   แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA
3   แสดงการวิเคราะห์ผลผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4   ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรมและต่อต้านทุจริต
5   แบบลงลายมือชื่อเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรมและต่อต้านทุจริต
6   คู่มือการยืมทรัพย์สินราชการ
7   อินโฟกราฟิก เรื่องการยืมพัสดุสำหรับเจ้าหน้าที่
8   ประกาศมาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของราชการและข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน
9   แบบลงลายมือชื่อรับทราบคู่มือและinfo
10   แบบลงลายมือชื่อรับทราบ มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินราชการ
11   รณรงค์แต่งกายชุดเครื่องแบบข้าราชการทุกวันจันทร์
12   จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการใช้ทรัพย์สินราชการ
13   ลงลายมือชื่อเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การนำทรัพย์สินราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน”
14   รณรงค์แต่งกายด้วยชุดผ้าไทยในวันพุธและวันศุกร์ของสัปดาห์
15   สื่อสาร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรการกำหนดมาตรฐาน/ขั้นตอนให้บุคลากรทราบอย่างทั่วถึง
16   สำรวจความพึงพอใจการให้บริการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินราชการของหน่วยงาน
17   ข้อมูลสถิติการให้บริการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของหน่วยงานในปี พ.ศ.2566
18   สรุปผลกิจกรรมการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนคุณธรรมความโปร่งใส (ITA)
19   มาตรการการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 (รอบ 5 เดือนหลัง)
20   Infographic เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (รอบ 5 เดือนหลัง)
21   ช่องทางในการรับรู้ในการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน (รอบ 5 เดือนหลัง)
22   จัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เรื่องระเบียบการจัดอบรมและการประชุมราชการ (รอบ 5 เดือนหลัง)
23   สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด (รอบ 5 เดือนหลัง)
24   แบบรายงานผลการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.1 (รอบ5เดือนหลัง)
 
 
 
 
ลำดับที่ ระดับที่ 5 Outcome ผลลัพธ์
1   แบบประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
2   แบบวัดการรับรู้ออนไลน์ เรื่อง การรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (IIT) รอบ 5 เดือนแรก 
3   แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์หน่วยงาน ข้อมูลพื้นฐาน (OIT) รอบ 5 เดือนแรก
4   แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์หน่วยงาน ด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (OIT) รอบ5เดือนแรก
 5   แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์หน่วยงาน ข้อมูลพื้นฐาน (OIT) รอบ 5 เดือนหลัง 
6   แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์หน่วยงาน ด้านการใช้งบประมาณ (OIT) รอบ 5 เดือนหลัง
7   แบบประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) รอบ 5 เดือนหลัง
8   แบบวัดการรับรู้ออนไลน์ เรื่อง การรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (IIT)รอบ 5 เดือนหลัง