คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี : ระดับที่ 1 Assessment

ระดับที่ 1 Assessment
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 21 รายการ
1. ผลการเบิกจ่ายค่าบริการคุมกำเนิดกึ่งถาวรในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 113 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. ผลการเบิกจ่ายค่าบริการคุมกำเนิดกึ่งถาวรในหญิงอายุมากกว่า 20 ปี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. ผลการเบิกจ่ายค่าบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 184 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. ความต้องการการสนับสนุนและความพึงพอใจต่อการสนับสนุนงานวางแผนครอบครัว.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. การรับทราบนโยบายสนับสนุนค่าบริการป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่น.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. ปัจจัยความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานวางแผนครอบครัว.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 118 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. ความต้องการการสนับสนุนด้านการจัดบริการคุมกำเนิดกึ่งถาวร ด้วยยาฝังคุมกำเนิด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9. ปัจจัยความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการจัดอบรมการให้บริการฝังยาคุมกำเนิด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้ง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11. ข้อจำกัดและความต้องการการสนับสนุนในการจัดบริการยุติการตั้งครรภ์ของหน่วยบริการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 117 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12. ปัจจัยความสำเร็จและปัญหาอุปสรรคในการจัดบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13. ทำเนียบผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรฟื้นความรู้วางแผนครอบครัว.pdf
ขนาดไฟล์ 5.07 MB
ดาวน์โหลด 378 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
14. ทำเนียบผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการให้บริการยาฝังคุมกำเนิด.pdf
ขนาดไฟล์ 4.21 MB
ดาวน์โหลด 233 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
15. ทำเนียบผู้ผ่านการอบรมการให้บริการใส่ห่วงอนามัยและยาฝังคุมกำเนิดทุกหลักสูตร.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 301 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
16. ทำเนียบผู้รับผิดชอบงานวางแผนครอบครัวของศูนย์อนามัย.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 109 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
17. ทำเนียบผู้รับผิดชอบงานวางแผนครอบครัวของ สสจ. และ สสอ..xlsx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 340 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
18. fsrh-clinical-advice-to-support-provision-of-effective-contraception-covid.pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 94 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
19. การให้บริการ อพ คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข.pdf
ขนาดไฟล์ 19.37 MB
ดาวน์โหลด 150 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
20. โครงการวิจัย การจัดบริการคุมกำเนิดของ รพ..pdf
ขนาดไฟล์ 1.77 MB
ดาวน์โหลด 221 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
21. บทคัดย่อ การป้องกันและประสบการณ์ตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่น.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 113 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี : ระดับที่ 3 Management

ระดับที่ 3 Management
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 15 รายการ
1. onepage กิจกรรม6 พัฒนา key message.pdf
ขนาดไฟล์ 5.68 MB
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. onepage กิจกรรม7 จัดอบรมยาฝังคุมกำเนิด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.75 MB
ดาวน์โหลด 113 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. onepage กิจกรรม8 จัดซื้อยาฝังคุมกำเนิด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. onepage กิจกรรม10 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. onepage กิจกรรม11 จัดประชุมสามัญเครือข่าย RSA.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. onepage กิจกรรมที่12 จัดประชุมเครือข่าย RSA รายภาค.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. onepage กิจกรรมที่13 จัดอบรมนวัตกรรมยุติตั้งครรภ์ MVA.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. onepage กิจกรรม14 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการยา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9. onepage กิจกรรม17 พัฒนาและสื่อสารแนวทางการจัดบริการ FP in COVID-19.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10. onepage กิจกรรมที่ 18 ประเมินการเข้าถึงบริการ FP in COVID-19.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 706 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11. onepage กิจกรรมที่ 3 ขับเคลื่อน พรบ 59.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12. onepage กิจกรรมที่ 4 ประกาศกฎกระทรวง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13. onepage กิจกรรมที่ 5 ประกาศหลักเกณฑ์ สปสช.pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
14. onepage กิจกรรมที่ 15 ส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
15. onepage กิจกรรมที่ 16 ค้นหา อปท ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ อำเภอและจังหวัดอนามัยการเจริญพันธุ์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย