คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | DM & KM

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

กลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์

กลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
การพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพของโรงพยาบาลที่ยังไม่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานบริการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ชุดจำลองการตั้งครรภ์วัยรุ่นและสื่อการเรียนรู้เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น.pdf
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 98 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การพัฒนาหลักสูตรการจัดการอบรมเรื่องเพศคุยได้ในครอบครัว.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การศึกษาความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานต่อการจัดบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ความชุกของการมีประสบการณ์ทางเพศและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การพัฒนารูปแบบการแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแบบมีส่วนร่วมของชุมชน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมสำหรับทีมผู้เยี่ยมประเมินรับรองโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการตามมาตรฐาน YFHS ฉบับปรับปรุง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีอนามัยการเจริญพันธุ์

กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีอนามัยการเจริญพันธุ์
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของคณะอนุกรรมการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เปิดจุดคานงัด จัดการปัญหาตั้งครรภ์วัยรุ่น.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การส่งเสริมการให้ความรู้ การเข้าถึงบริการการตรวจสุขภาพตามกลุ่มวัยและตามสิทธิ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การส่งเสริมให้หญิงวัยเจริญพันธุ์ได้รับวิตามินเสริมธาตุเหล็กและโฟลิก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานบริการและการดำเนินการของสถานบริการในการป้องกันและแก้ไข.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วัยรุ่นไทย เข้าใจเพศศึกษา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 218 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กลุ่มพัฒนาประชากร

กลุ่มพัฒนาประชากร
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
การตั้งครรภ์ซ้ำในมารดาวัยรุ่น ในโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่งของภาคใต้ Repeated Pregnancy among Adolescents.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การพัฒนารูปแบบสื่อแอพพลิเคชั่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัยในประเทศไทย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการสำรวจการปฏิบัติงานด้านวางแผนครอบครัวของบุคลากรสาธารณสุข.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ชุดความรู้เตรียมเกษียณอย่างมีคุณค่า พาชีวายืนยาว ในสถานประกอบการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การขอรับรองหลักสูตรและกำหนดหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาล.pdf
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 135 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราการจ่ายค่าบริการป้องกันและควบคุมการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มอำนวยการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 22 รายการ
สิทธิและอัตราการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 107 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การเบิกค่าเล่าเรียนบุตรตามสิทธิข้าราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.29 MB
ดาวน์โหลด 95 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การจัดทําหนังสือราชการภายนอก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มารู้จักบริการไปรษณีย์ภัณฑ์กัน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การออกแบบและพัฒนาระบบรับ-ส่งเอกสาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 97 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การตรวจหนังสือราชการภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระเบียบการปฏิบัติราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ลาอย่างไรให้ถูกระเบียบ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การดําเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.66 MB
ดาวน์โหลด 100 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การบริหารคลังพัสดุ (หมวด 9 ส่วนที่ 1 การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย).pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การตรวจพัสดุประจําปี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 81 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขั้นตอนการรับบริการสื่อสิ่งพิมพ์ทางเว็บไซต์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การจัดทําบอร์ดประชาสัมพันธ์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การทํางานหน้าที่ในตําแหน่ง เพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์หน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขั้นตอนการใช้กราฟฟิค (Graphic) ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การพิจารณากลั่นกรองเรื่องมีความถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา (การสรุปโน๊ต).pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การใช้Google Calendar.pdf
ขนาดไฟล์ 0.83 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การใช้รถราชการส่วนราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
การใช้กลยุทธ์ Ask-Learn-Share ของบริษัท Shell ในองค์กร(ระดับกลุ่ม).pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การเฝ้าระวังการแท้งประเทศไทย พ.ศ. 2562 (ABORTION SURVEILLANCE REPORT THAILAND 2019).pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การศึกษาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ประเทศไทย (Thailand Reproductive Health Database).pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การเลือกใช้แผนภูมิในโปรแกรม Microsoft Excel แบบไหนจึงเหมาะสมที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและทำ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เทคนิคการวาดรูปใน illustrator และลงสีใน photoshop.pdf
ขนาดไฟล์ 3.91 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อการจัดทำรายงาน (Pivot Table) การวิเคราะห์และ สรุปผล แผนการดำเนินงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.57 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มข้อมูลและความรู้ของบุคลากรของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
แนวทางการให้บริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 92 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Adolescent Pregnancy Prevention and Solution Initiative in Thailand.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย