คุณกำลังมองหาอะไร?

 

 

 

2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ

 
ลำดับที่ ระดับที่ 1 Assessment
1

  วิเคราะห์เกณฑ์การประเมินHealthy Workplace Happy for Life และ 5ส

2   วิเคราะห์ข้อมูลแบบสำรวจความผูกพันองค์กร ปี64 รอบ5เดือนแรก
3   การวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพของบุคลากรสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
4   ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (HWP)
5   ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (5ส)
6   ข้อมูลการสำรวจความสมดุลชีวิตและความผูกพันองค์กร
   
  รอบ 5 เดือนหลัง
 7    วิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน(5เดือนหลัง)
8   วิเคราะห์สถานการณ์ตามเกณฑ์ Healthy Workplace Happy for Life (รอบ ๕ เดือนหลัง)
   


 
ลำดับที่ ระดับที่ 2 Advocacy/ Intervention
1   
2    
3    


 
ลำดับที่ ระดับที่ 3 Management and Governance
1   โครงการการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขบุคลากรสุขภาพดี สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
2   แผนปฏิบัติงานโครงการฯ
    
  รอบ 5 เดือนหลัง
 3   แผนปฏิบัติงานโครงการฯ (รอบ5เดือนหลัง)
   
 


 
ลำดับที่ ระดับที่ 4 Output ผลผลิต
1   แบบลงลายมือชื่อการรับรู้และเข้าร่วมโครงการฯ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ปีงบประมาณ 2564
2   แบบลงลายมือชื่อการรับรู้และเข้าร่วมโครงการฯ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ปีงบประมาณ 2564
3   แบบลงลายมือชื่อเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะและการลดใช้พลาสติก
4   กิจกรรมตรวจวัดค่า BMI ของบุคลากร (ตรวจวัด Inbody)
5   กิจกรรมออกกำลังกาย (ยืดเหยียด) ครั้งที่๑
6   กิจกรรมออกกำลังกาย (ยืดเหยียด) ครั้งที่๒
7   กิจกรรมบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวการออกกำลังกาย
8   กิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรมีการตรวจสุขภาพประจำปี
9   การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือด ของบุคลากรอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป
10   หลักฐานประกอบการวิเคราะห์ ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือด ของบุคลากรอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป
11   กิจกรรมรณรงค์และสร้างกระแส (รณรงค์ใส่ผ้าไทย)
12   กิจกรรม ๕ ส ของแต่ละกลุ่มงาน ครั้งที่ ๑
13   กิจกรรม ๕ ส ของแต่ละกลุ่มงาน ครั้งที่ ๒
14   กิจกรรมจัดทำป้ายกำกับอุปกรณ์และพื้นที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ
15   กิจกรรมจัดพื้นที่สีเขียวและพื้นที่พักผ่อน
16   กิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะรีไซเคิลและส่งเสริมการลดการใช้พลาสติก
17   กิจกรรมสวดมนต์และเจริญสมาธิ ครั้งที่1
18   กิจกรรมสวดมนต์และเจริญสมาธิ ครั้งที่๒
19   กิจกรรมตลาดนัดออนไลน์ (RH SHOP)
20   กิจกรรมมุมกาแฟ
21   กิจกรรมมุมสันทนาการ
22   กิจกรรมออกกำลังกาย (ยืดเหยียด) ครั้งที่๓
23   กิจกรรมบอร์ดให้ความรู้ เรื่องโภชนาการที่ดี
24   แบบลงลายมือชื่อกิจกรรมบอร์ดให้ความรู้เรื่องโภชนาการที่ดี
25   กิจกรรมรณรงค์และสร้างกระแส (รณรงค์ใส่ชุดข้าราชการ) 
26   กิจกรรมสวดมนต์และเจริญสมาธิ ครั้งที่๓
27   แบบลงลายมือชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 3
28   ผลการประเมิน ๕ส ของหน่วยงาน (รอบ๕เดือนแรก)
29   ผลการประเมิน HWP ของหน่วยงาน (รอบ๕เดือนแรก)
30   ขออุทธรณ์และผลคะแนนหลังอุทธรณ์ (๕ส และ HWP) (รอบ๕เดือนแรก)
31   การจัดพื้นที่สีเขียวและพื้นที่พักผ่อน
32   กิจกรรมสวดมนต์และเจริญสมาธิ
33   ดูแลตรวจสอบป้ายกำกับอุปกรณ์ฯ
34   แจ้งเวียนรับทราบแผนฯ (รอบ๕เดือนหลัง)
35   กิจกรรมดูแลตรวจสอบป้ายกำกับอุปกรณ์ฯ ครั้งที่ 2
36   กิจกรรมบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวการออกกำลังกาย (เรื่องที่1)
37   กิจกรรมออกกำลังกาย ครั้งที่ 1
38    กิจกรรมรณรงค์และสร้างกระแส (เชิญชวนทำ 5ส) รอบ ๕ เดือนหลัง
39   กิจกรรม ๕ ส ของแต่ละกลุ่มงาน ครั้งที่๑ (รอบ ๕ เดือนหลัง)
40   ดูแลตรวจสอบป้ายกำกับอุปกรณ์ฯ (ครั้งที่ ๒) รอบ ๕ เดือนหลัง
41   ดูแลตรวจสอบป้ายกำกับอุปกรณ์ฯ (ครั้งที่ ๓) รอบ ๕ เดือนหลัง
42   ส่งเสริมการคัดแยกขยะรีไซเคิลและส่งเสริมการลดการใช้พลาสติก (รอบ ๕ เดือนหลัง)
43   กิจกรรมการออกกำลังกาย ครั้งที่ 1 (รอบ ๕ เดือนหลัง)
44   กิจกรรมการออกกำลังกาย ครั้งที่ ๒ (รอบ ๕ เดือนหลัง)
45   กิจกรรมสวดมนต์และเจริญสมาธิ ครั้งที่ 2 (รอบ ๕ เดือนหลัง)
46   กิจกรรมสวดมนต์และเจริญสมาธิ ครั้งที่ ๓ (รอบ ๕ เดือนหลัง)
47   บอร์ดให้ความรู้ เรื่องที่ 1 ออกกำลังกายง่ายๆ ที่บ้าน “ท่าบริหารด้วยเก้าอี้” (รอบ ๕ เดือน หลัง)
48   บอร์ดให้ความรู้ เรื่องที่ ๒ “กินง่าย ตาดี มีแรงเดิน ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย” (รอบ ๕ เดือนหลัง)
49   จัดกิจกรรมตลาดนัดออนไลน์ (RH Market)
50   แบบลงลายมือชื่อกิจกรรมตลาดนัดออนไลน์ (RH Market)
51   แบบลงลายมือชื่อกิจกรรมส่งเสริมคัดแยกขยะรีไซเคิลฯ
52   กิจกรรมมุมกาแฟ (รอบ๕เดือนหลัง)
53   กิจกรรมมุมสันทนาการ (รอบ๕เดือนหลัง)
54   ตรวจสุขภาพประจำปี (รอบ ๕ เดือนหลัง)
55   รายงานผลการประเมิน HWP ของหน่วยงาน (รอบ๕เดือนหลัง)
56   ผลการประเมิน HWP ของหน่วยงาน (รอบ๕เดือนหลัง)
   
 
 
 
 
ลำดับที่ ระดับที่ 5 Outcome ผลลัพธ์
  รอบ 5 เดือนแรก
1   สรุปผลข้อมูลสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน (ค่าดัชนีมวลกาย BMI) (รอบ ๕ เดือนแรก)
  รอบ 5 เดือนลัง
2   สรุปการผลวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพของบุคลากร (รอบ ๕ เดือนหลัง)